Laplaces ekvation och Poissons ekvation


Laplaces ekvation är följande PDE för $u = u(x_1, \dots, x_n)$:

$$\Delta u = 0 \tag{1}$$
Där $\Delta = \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=0}^n u_{x_i x_i}$ är Laplaceoperatorn. Funktioner som uppfyller $(1)$ kallas för harmoniska funktioner.


Om $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ är analytisk/holomorf så är $u(x, y)$ och $v(x, y)$ harmoniska.

En analytisk funktion upfyller Cauchy–Riemann ekvationerna:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$
Blandade andraderivator är lika när de är kontinuerliga, vilket real- och imaginärdelarna av en analytisk funktion också uppfyller. För $v$ har vi då
$$\begin{align} \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} \\ - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ \Delta v &= 0 \end{align}$$
Och vi visar $\Delta u = 0$ på samma sätt.

Den inhomogena varianten av $(1)$ kallas för Poissons ekvation och skrivs på följande sätt:

$$- \Delta u = f \tag{2}$$

Transportekvationen


Transportekvationen är följande PDE för $u = u(x_1, \dots, x_n, t):$

$$u_t + k \cdot \nabla_x u = 0, \quad u \in \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \tag{1}$$
Där $k = (k_1, \dots, k_n)$ är en konstant vektor i $\mathbb{R}^n$ och $\nabla_x = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$ är gradientvektorn med avseende på rymddimensionerna $\mathbb{R}^n.$


Lägg märke till att vi kan skriva om $(1)$ som

$$(k, 1) \cdot \nabla u = 0$$
Vår lösning måste då vara konstant längs vektorn $(k, 1) \in \mathbb{R}^n \times [0, \infty).$ Om vi vet värdet på $u$ i en punkt $p = (x_0, 0)$ vet vi därmed också värdet på alla punkter $p + t(k, 1)$ längsmed linjen $(k, 1).$


Om vi då har ett begynnelsevillkor

$$u(x, 0) = g(x) \tag{2}$$
Så ser vi att lösningen för $u$ på hela domänen blir
$$u(x, t) = g(x - tk) \tag{3}$$


Betrakta nu den inhomogena transportekvationen:

$$\begin{align} u_t + k \cdot \nabla_x u &= f(x, t), \quad u \in \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \tag{4} \\ u(x, 0) &= g(x) \end{align}$$
För varje punkt $(x, t)$ kan vi definiera funktionen $h_{x, t}(s) = h(s)$:
$$h(s) := u(x + sk, t + s), \quad s \in \mathbb{R} \tag{5}$$
Som har derivatan
$$\begin{align} \frac{d}{ds} h(s) &= k_1 u_{x_1}(x + sk, t + s) + \dots + k_n u_{x_n}(x + sk, t + s) + u_t(x + sk, t + s) \\ &= k \cdot \nabla_x u(x + sk, t + s) + u_t(x + sk, t + s) = f(x + sk, t + s) \end{align}$$
Och vi får därmed
$$\begin{align} u(x, t) - g(x - tk) &= h(0) - h(-t) \\ &= \int_{-t}^0 \left( \frac{d}{ds} h(s) \right) ds \\ &= \int_{-t}^0 f(x + sk, t + s) ds \\ &= \int_0^t f(x + (s-t)k, s) ds \end{align}$$
Vilket ger oss den generella lösningen på den inhomogena transportekvationen:
$$u(x, t) = g(x - tk) + \int_0^t f(x + (s-t)k, s) ds \tag{6}$$

Första ordningens linjära ODE:er


En första ordningens linjär ordinär differentialekvation ser ut på följande vis:

$$y' + a(x)y + b(x) = 0 \tag{1}$$
För att lösa detta så multiplicerar vi båda led med en s.k. integrationsfaktor
$$u(x) = \exp \left( \int a(x) dx \right) \tag{2}$$
Lägg märke till att $(yu)' = y'u + yu' = y'u + a(x)yu.$ Vi kan kan därmed skriva $(1)$ som:
$$(yu)' = -b(x)u(x)$$
Och vi får lösningen:
$$y = \frac{-\int b(x)u(x) dx + C}{u(x)}$$

Vår integrationsfaktor är $u(x) = \exp \left( - \int 2x dx \right) = e^{-x^2}.$ Svaret blir då:

$$\begin{align} y &= \frac{\int x e^{x^2}e^{-x^2} dx + C}{e^{-x^2}} \\ &= \frac{\int x \: dx + C}{e^{-x^2}} \\ &= e^{x^2} \left( \frac{x^2}{2} + C \right) \end{align}$$

Ett annat sätt att lösa 1:a ordningens ODE:er är med variation av konstanter. Vi börjar med att lösa den homogena ekvationen

$$y' + a(x)y = 0$$
Vår lösning kommer då ha en integrationskonstant $C,$ om vi sätter den till en funktion av $x$, dvs. $C = C(x)$ så kan vi få fram lösnignen till den inhomogena ekvationen $(1)$.


Denna metod fungerar bättre än integrationsfaktorer när $\int b(x)u(x) dx$ är svårlöst.

Betrakta den homogena ekvationen $y' + \frac{y}{x} = 0.$ Med variabelsseparation får vi

$$\begin{align} \frac{dy}{dx} &= -\frac{y}{x} \\ \frac{dy}{y} &= -\frac{dx}{x} \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int \frac{dx}{x} \\ \ln |y| &= -\ln |x| + C_0 \\ y &= \frac{1}{x} \cdot e^{C_0} = \frac{C}{x} \end{align}$$
Nu låter vi $C = C(x).$ Observera att
$$y' = \left( \frac{C(x)}{x} \right)' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2}$$
Vår inhomogena ekvation blir då:
$$\begin{align} \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} &= \frac{1}{x^2} \\ C'(x)x - C(x) + C(x) &= 1 \\ C'(x) &= \frac{1}{x} \\ C(x) &= \ln|x| + k \end{align}$$
Så den generella lösningen blir:
$$y = \frac{\ln|x| + k}{x}$$

Andra ordningens linjära ODE:er


En andra ordningens linjär ordinär differentialekvation ser ut enligt följande:

$$y'' + a(x)y' + b(x)y + c(x) = 0 \tag{1}$$
Dessa är svårare att lösa än första ordningens, men om $b(x) = 0$ så kan vi substituera $u = y'$ och vi får då en första ordningens ekvation
$$u' + a(x)u + c(x) = 0$$
som vi kan lösa enligt tidigare metoder, och sedan integrera.


Om $a(x)$ och $b(x)$ är konstanter och så kan vi lösa den homogena ekvationen, varpå vi kan lösa den inhomogena genom att lägga till en partikulärlösning. Betrakta vad som händer när ni stoppar in $y = e^{rx},$ vi får då den karakteristiska ekvationen:

$$[e^{rx}] \left( r^2 + ar + b \right) = 0$$
Om r har två rötter får vi den generella lösningen
$$y = C_1 e^{r_1x} + C_2 e^{r_2x} \tag{2}$$
Detta gäller även då $r_1, r_2$ är komplexa, och vi kan då förenkla svaret till
$$\begin{align} y &= C_1 e^{(a + bi)x} + C_2 e^{(a - bi)x} \\ &= C_1 e^{ax} e^{bix} + C_2 e^{ax} e^{-bix} \\ &= e^{ax} \left[ C_1 ( \cos(bx) + i \sin(bx) ) + C_2 ( \cos(-bx) + i \sin(-bx) ) \right] \\ &= e^{ax} \left[ (C_1 + C_2) \cos(bx) + (C_1 - C_2) i \sin(bx) \right] \\ &= e^{ax} \left[ A \cos(bx) + B \sin(bx) \right] \tag{3} \end{align}$$
Om vi har $r = r_1 = r_2$ så betraktar vi $y = xe^{rx},$ ekvationen blir då:
$$r^2 x e^{rx} + rx e^{rx} + r e^{rx} + a(rx e^{rx} + e^{rx}) + bxe^{rx} = 0$$
$$\implies e^{rx} \left[ x (r^2 + ar + b) + (2r + a) \right] = 0$$
Vi har $2r + a = 0$, ty $r = -\frac{a}{2}$, så den generella lösningen blir i detta fall:
$$y = (C_1 x + C_2) e^{rx} \tag{4}$$